161121312am

Size: 25"H × 37"W × 2 5/8"D

17" Diplomystus, 5 1/4" Diplomystus, 6" Cockerellites, 5 1/4" Knightia

Weight: 60 lbs.