161121503cm

Size: 54"H × 25 1/4"W × 1 3/8"D

16" Diplomystus, 8" Diplomystus, (2) 5 1/4" Cockerellites, 6" Knightia, 5 1/4" Knightia

Weight: 60 lbs.