190320352

Size: 35 1/2"H × 13"W × 4"D

12 1/2" Diplomystus, 4" Diplomystus, (4) Knightia 7"-3 3/4"

Weight: 51 lbs. Stone / 30 Base