190412377

Size: 22"H × 14"W × 4"D

7 3/4" Diplomystus, 4 3/4" Priscacara, 4" Knightia, (2) 2 1/2" Knightia

Weight: 40 lbs. Stone/17 Base