Q060626077

Size: 36"H × 19"W × 8"D

16" Diplomystus, 5 1/2" Priscacara, 5 3/4" Priscacara, 6 1/4" Knightia, 5" Knightia

Weight: 86 lbs. Stone/89 Base