160810070t

Size: 22 3/8"H × 16"W × 16"D

4 1/2" Diplomystus, 5" Priscacara, 5 1/2" Knightia, 4 1/2" Knightia

Weight: 17 lbs. Stone/25 Base