CP2436-N037

Size: 24"H × 36"W × 1/2"D

16" Diplomystus, 8 1/2" Phareodus